Om Sauda kommune

Sauda er en kommune i Rogaland fylkeskommune som består av Sauda by og omland rundt Saudafjorden i Ryfylke. Kommunen grenser i vest mot Etne, i nordøst mot Odda og i sør mot Suldal. I nord løper fylkesgrensen mot Hordaland, og Sauda er Rogalands nordligste kommune. I 1998 fikk Sauda bystatus. Det største tettstedet i kommunen er Sauda med hele 4 254 innbyggere. Folketallet ble sist målt 1.1.2016.  Øvrige tettbebygde steder er Svandalen og Hellandsbygda. Saudas befolkning er konsentrert rundt tettstedet i enden av fjorden, som har en bymessig infrastruktur.

Saudas historie

Saudas historie strekker seg helt tilbake til slutten av siste istid da de første menneskene vandret opp til Skandinavia, og bosatte seg i sørlige deler av Norge. Arkeologiske funn viser aktivitet i Sauda fra vikingtiden og middelalderen, med produksjon og eksport av tømmer som en viktig handelsperiode for utvikling av lokalsamfunnet frem til slutten av 1700-tallet, gruvedrift på 1800-tallet og industrialiseringen og det store hamskiftet på 1900-tallet som skapte dagens bysamfunn. Etter middelalderen startet blomstringen i Sauda. Langs med fjorden ble det oppført sagbruk som hentet drivkraften av fossekraft, noe som var typisk for småsteder langs vestlandsfjorder. Storproduksjon av tømmer ble satt i gang, og seilskip fra andre land seilet inn fjorden for å hente varer. Våren 2005 ble en gammel og nedsunket kai oppdaget like ved Sagfossen i Sønnahavn. Ved siden av kaien lå en stor haug med ballaststein som skipene hadde kvittet seg med. Tross både tømmer- og gruvedrift, startet ikke den virkelige industrialiseringen i Sauda før ut på 1900-tallet, da byggingen av Sauda Smelteverk tok til.

Nummer en på fritid

Sauda kommunestyre har vedtatt å arbeide ut ifra en visjon om å bli nummer en på fritid gjennom hele året, og har blant annet Rogalands største skisenter som heter Sauda Skisenter. I tillegg har kommunen skytebane, langrennsarenaer, hoppbakker, crossbane, stadion med en grusbane og en gressbane, ballbinger, haller for fotball, håndball, turn og andre idrettsarrangementer, svømmehall og sommeråpent utebasseng. I første halvdel av 1900-tallet sto turn veldig sterkt i byen, og flere mesterskap ble arrangert i Sauda Turnhall. Saudas kommunevåpen er på blå bakgrunn, med tre hvite sikksakk-striper som indikerer et fossefall. Kommunen har lange tradisjoner med utnyttelse av kraft fra fosser og stryk i området, fra sagbruk og møller i middelalderen til moderne og kraftkrevende industri.

Typisk innenlandsklima

Kommunen ligger i den nordligste delen av Rogaland, og har et typisk innlandsklima i motsetning til kystklimaet som er vanlig i resten fylket. Bratte fjellvegger ender i bunnen av fjordarmen som ble dannet mot slutten av den siste istiden. Sauda bærer preg av typisk vestlandsklima, men med mer markante skiller mellom årstidene. Høst og vinter gir nedbørsmengder over landsnormalen, mens vår og sommer kan være både varm og tørr. Kommunen er utsatt for mye vind fra sørvest, som ledes av fjorden som en trakt mot dalførene nord i kommunen. Den vestlige delen av kommunen rammes ofte av både mindre og større jordskjelv. Vegetasjonen i Sauda er svært variert grunnet den ulike berggrunnen, men det er høyfjell og skog som dominerer.